Tổng Quan Về Quy Trình

Đơn Xin Cấp Phép Cảng Dầu Sea Port

Vào ngày 31 tháng 1 năm 2019, Cục Hàng Hải (MARAD) và Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ (USCG) đã nhận được đơn của SPOT Terminal Services LLC (Đơn Vị Nộp Đơn) để xin giấy phép Liên Bang theo Đạo Luật Cảng Nước Sâu năm 1974 (DWPA) đã được sửa đổi nhằm sở hữu, xây dựng, vận hành và cuối cùng là ngừng hoạt động Dự Án Cảng Dầu Sea Port (SPOT) (Dự Án), một cảng nước sâu, để xuất khẩu dầu thô ra thị trường toàn cầu.

Đơn Vị Nộp Đơn đề xuất Dự Án SPOT ở Vịnh Mexico để xuất khẩu dầu thô sản xuất trong nước. Cảng nước sâu sẽ được sử dụng để bốc xếp nhiều loại dầu thô khác nhau với lưu lượng lên đến 85.000 thùng mỗi giờ. Cảng nước sâu SPOT có thể tiếp nhận tối đa hai (2) tàu chở dầu thô rất lớn (VLCC) hoặc các tàu chở dầu thô loại khác neo đậu tại các phao neo đơn điểm và nối với cảng nước sâu qua ống dẫn dầu thô nổi và ống thu hồi hơi nổi. Tần suất bốc xếp tối đa lên các VLCC hoặc các tàu chở dầu thô khác sẽ là 2 triệu thùng mỗi ngày, 365 ngày một năm.

Kho lưu trữ thông tin dự kiến cho Dự Án SPOT sẽ là Hệ Thống Quản Lý Văn Kiện Liên Bang (https://www.regulations.gov/docket/MARAD-2019-0011). Dự Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (EIS) và Dự Thảo EIS Bổ Sung đều có phiên bản trực tuyến còn Bản EIS Cuối Cùng sẽ có phiên bản trực tuyến và cả bản cứng tại các kho lưu trữ thông tin địa phương ở các khu vực Freeport và Lake Jackson, Texas, trong đó bao gồm các địa điểm sau:

Thư Viện Công Cộng Chi Nhánh Freeport
410 N Brazosport Blvd, Freeport, TX 77541

Thư Viện Công Cộng Chi Nhánh Lake Jackson
250 Circle Way St, Lake Jackson, TX 77566

Hành Động Được Đề Xuất Của Dự Án SPOT

Căn cứ theo Đạo Luật Cảng Nước Sâu, Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia và các quy định hiện hành, Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ (USCG) và Cục Hàng Hải (MARAD) đã lập Báo Cáo Tác Động Môi Trường (EIS) cho Hành Động Đề Xuất.

MARAD có thể phê duyệt, phê duyệt có điều kiện hoặc từ chối cấp phép cho Dự Án Cảng Dầu Sea Port (SPOT) được đề xuất. EIS sẽ hỗ trợ Cục Trưởng Cục Hàng Hải trong việc quyết định phê duyệt, phê duyệt có điều kiện hay từ chối cấp phép cho Hành Động Đề Xuất.

Đạo Luật Cảng Nước Sâu và Quy Trình Cấp Phép

Đạo Luật Cảng Nước Sâu thiết lập hệ thống cấp phép đối với việc sở hữu, thi công, vận hành và cuối cùng là ngừng sử dụng các cảng nước sâu nằm ngoài ranh giới biển của Tiểu Bang được sử dụng để nhập khẩu hoặc xuất khẩu dầu hoặc khí đốt tự nhiên tại Hoa Kỳ. Cục Hàng Hải (MARAD) chịu trách nhiệm cấp phép cho các cảng nước sâu. Quy trình cấp phép bắt buộc phải tuân thủ Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia.

Quy Trình NEPA Về Xin Cấp Phép Cảng Nước Sâu

Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia (NEPA) được thông qua vào năm 1969 và có hai mục tiêu chính:

  1. Đảm bảo rằng các cơ quan Liên Bang xem xét tác động tiềm ẩn đến môi trường của các chương trình, dự án và hành động được đề xuất trước khi bắt đầu các chương trình, dự án và hành động đó.
  2. Thông báo cho công chúng cũng như khuyến khích và tạo điều kiện cho công chúng tham gia vào các hoạt động của cơ quan Liên Bang có thể ảnh hưởng đến chất lượng môi trường của con người.

Hướng dẫn để các cơ quan Liên Bang triển khai NEPA đã được Hội Đồng Chất Lượng Môi Trường (CEQ) của Tổng Thống thiết lập trong các quy định tại 40 CFR § 1500-1508. Ngoài ra, Cục Hàng Hải và Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ đã ban hành các quy trình triển khai và chính sách để xem xét các tác động môi trường theo NEPA và các luật liên quan.

Các tài liệu được lập theo NEPA có thể bao gồm Hành Động Không Cần Phân Loại, Đánh Giá Môi Trường và Báo Cáo Tác Động Môi Trường (EIS). Khi Hành Động Đề Xuất có khả năng gây ra những tác động đáng kể đến chất lượng môi trường của con người, thì EIS, bản phân tích chi tiết nhất được tiến hành theo NEPA, sẽ được lập.

Hồ Sơ Quyết Định Về Cảng Nước Sâu, Điều Kiện Cấp Phép Và Các Yêu Cầu Sau Cấp Phép

Cục Hàng Hải (MARAD) cấp Hồ Sơ Quyết Định (ROD) cho từng đơn xin cấp phép cảng nước sâu. Quyết định của MARAD về việc phê duyệt, phê duyệt có điều kiện hoặc từ chối giấy phép sẽ dựa trên chín tiêu chí có trong Mục l 503 (c) của Đạo Luật Cảng Nước Sâu.


 
 

Bản Đồ Tương Tác Về Dự Án


Sự Tham Gia Của Công Chúng Và Cuộc Họp Trực Tuyến

Báo Cáo Tác Động Môi Trường (EIS) là tài liệu công khai chi tiết với mục đích chính là đảm bảo các yêu cầu cũng như mục tiêu của Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia (NEPA) được đưa vào các chương trình và hành động của Liên Bang cũng như cung cấp đầy đủ thông tin để người ra quyết định (trong trường hợp này là Cục Hàng Hải) đưa ra quyết định dựa trên cơ sở thông tin đầy đủ. Dự Thảo EIS là phiên bản công khai đầu tiên của tài liệu EIS và được công bố vào ngày 31 tháng 1 năm 2020.

Chúng tôi cam kết đưa công chúng tham gia một cách có ý nghĩa vào quy trình NEPA đồng thời đảm bảo bảo vệ sức khỏe con người trong thời gian xảy ra tình trạng y tế công cộng khẩn cấp do Bệnh Virus Corona 2019 (COVID-19). MARAD và USCG đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến công khai tại Lake Jackson, Texas vào ngày 26 tháng 2 năm 2020 để tạo cơ hội cho người dân đưa ra ý kiến bằng lời nói và văn bản liên quan đến Dự Thảo EIS. Thông báo trong Sổ Đăng Ký Liên Bang được công bố vào ngày 1 tháng 5 năm 2020 (Sổ Đăng Ký Liên Bang Quyển 85 Kỳ 85 [Ngày 1 tháng 5 năm 2020], 25507–25508) để thông báo cho công chúng về thời gian lấy ý kiến công khai kéo dài thêm 30 ngày và kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2020. Sau đó, MARAD đã xác định rằng Dự Án SPOT cần đảm bảo có thêm sự tham gia của công chúng ở các cộng đồng Công Lý Môi Trường (EJ) và những người có Trình Độ Tiếng Anh Hạn Chế (LEP) trong quy trình đánh giá môi trường. Dự Thảo EIS đã xác định các nhóm dân cư số ít hoặc thu nhập thấp đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí của phân tích công lý môi trường và các cộng đồng EJ dọc theo tuyến đường ống trong Hạt Harris sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ít nhất là tạm thời, bởi hoạt động xây dựng. Ngoài ra, tác động tiềm ẩn của Dự Án bao gồm cả các khu vực có nhóm dân cư LEP phù hợp để tham gia với sự hỗ trợ của biên dịch viên/thông dịch viên. Do đó, MARAD đã công bố Dự Thảo EIS Bổ Sung cân nhắc ý kiến nhận được từ Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ và công chúng liên quan đến các cộng đồng EJ và những người LEP để tạo cơ hội thích hợp cho các cộng đồng EJ và những người LEP tham gia vào quy trình. Những ý kiến này, cũng như những ý kiến nhận được trong cuộc họp lấy ý kiến công khai ở Lake Jackson, Texas vào ngày 26 tháng 2 năm 2020, thời gian lấy ý kiến công khai kéo dài kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2020 và trong văn kiện (MARAD-2019-0011), đã được xem xét trong quá trình phát triển Dự Thảo EIS Bổ Sung.

Dự Thảo EIS Bổ Sung đã được công bố trong Sổ Đăng Ký Liên Bang vào ngày 29 tháng 10 năm 2021 (Sổ Đăng Ký Liên Bang Quyển 86 Kỳ 207, 60093-60095) và đã có hai lần chạy quảng cáo báo chí trong thời gian lấy ý kiến trên các tờ báo sau: The Facts, Alvin Sun, The Houston Chronicle, Pearland Journal, The Daily News Galveston County, The Vietnam Post, La Prensa de Houston, La Voz de Houston, Vietnam Daily News và La Informacion. MARAD và USCG đã tổ chức một cuộc họp công khai trực tuyến vào ngày 16 tháng 11 năm 2021 để tạo cơ hội cho công chúng đưa ra ý kiến bằng lời nói và văn bản về Dự Thảo EIS Bổ Sung. Biên bản cuộc họp được đăng tải trên trang web văn kiện www.regulations.gov với mã văn kiện MARAD-2019-0011.

Bản EIS Cuối Cùng giải quyết các ý kiến nhận được về SDEIS. Bản EIS Cuối Cùng được công bố trong Sổ Đăng Ký Liên Bang vào ngày 29 tháng 7 năm 2022. MARAD và USCG sẽ tổ chức phiên điều trần cuối cùng trực tuyến vào ngày 23 tháng 8 năm 2022, để tạo cơ hội cho công chúng đưa ra ý kiến bằng lời nói và văn bản về Bản EIS Cuối Cùng. Biên bản cuộc họp sẽ được đưa vào văn kiện.

Thời gian lấy ý kiến công khai về FEIS kết thúc vào ngày 12 tháng 9 năm 2022.


Tài Nguyên của Đơn Vị Nộp Đơn

Khi nhấp vào các liên kết bên dưới, bạn sẽ rời khỏi trang web Quy trình NEPA SPOT và truy cập vào văn kiện liên bang cho SPOT, có tại www.regulations.gov. Số docket cho dự án SPOT là MARAD-2019-0011.

Mục Đích Chính của Dự Án SPOT Lợi Ích Cộng Đồng của SPOT Áp Phích Công Trình Trên Bờ Của SPOT

Liên Hệ với Đơn Vị Nộp Đơn

1-866-298-4921

Tổng Quan Về Dự Án Cảng Dầu Sea Port

SPOT Terminal Services LLC xin phê duyệt để sở hữu, xây dựng, vận hành và cuối cùng là ngừng sử dụng cảng nước sâu để xuất khẩu dầu thô được sản xuất trong nước. Cảng nước sâu Cảng Dầu Sea Port (SPOT) được đề xuất sẽ nằm ở vùng biển Liên Bang thuộc Vịnh Mexico, tại các lô đất cho thuê 463 và A-59 của Khu Vực Galveston, cách bờ biển Hạt Brazoria, Texas khoảng 27,2 đến 30,8 hải lý với mực nước sâu khoảng 115 foot. Các hạng mục trên bờ của Dự Án SPOT sẽ bao gồm Cảng Enterprise Crude Houston hiện tại, Cảng Oyster Creek mới và các đường ống trên bờ từ cảng hiện tại đến mực nước cao trung bình ở khu vực giao giữa ngoài khơi và bờ biển. Các hạng mục ngoài khơi sẽ bao gồm cảng nước sâu SPOT và các cơ sở kết nối, bao gồm cả các đường ống dưới biển, đến mực nước cao trung bình trên bờ. Xem liên kết ở phần Tài Nguyên để biết thêm chi tiết.

Chia sẻ trang
trên mạng xã hội


Nội Dung Gửi Ý Kiến Chính Thức

Nếu quý vị muốn thêm ý kiến vào văn kiện chính thức, vui lòng nhấp vào nút bên dưới để truy cập Regulations.gov.
 
Liên kết đến Regulations.gov

Dự Thảo Báo Cáo
Tác Động Môi Trường

Dự Thảo Báo Cáo Tác Động
Môi Trường Bổ Sung

SDEIS APPENDICES

Final Environmental
Impact Statement

FEIS APPENDICES

English
Click here to continue in English
Español
Haga clic aquí para continuar en español
Tiếng Việt
Nhấp vào đây để tiếp tục bằng tiếng Việt